Бұл веб-сайттың жұмысы тоқтатылды. Біз Parstoday-ге ауыстық. Parstoday Kazakh
Жексенбі, 18 Қазан 2015 11:29

Хосейн Резазаде (№117-сабақ)

Хосейн Резазаде (№117-сабақ)

Естеріңізде болса, өткен екі бөлімде жәуанмәрттік жайлы сөз қозғап, сіздерді Иранның атақты палуандарымен таныстырдық. Шын мәнінде, палуандар адамгершілік қасиеттерге ие спорт қаһармандары болып табылады. Бұл адамдар өз күштерін жақсылық жолында пайдаланғандықтан, халықтың назарына ілігеді. Осылайша, палуандар халық, әсіресе жастар үшін  адамгершіліктің үлгісі ретінде танылады. Келесі ирандық палуан – Хосейн Резазаде. 1978 жылдың 12 мамыр күні дүниеге келген бұл жігіт жоғары салмақтағы олимпиада ойындарында екі алтын медальға қол жеткізген ауыр атлет болып табылады. Ол 2000 жылы Сиднейде, 2004 жылы Афиныдағы олимпиадалық ойындарда алтын медаль алып, әлемнің ең мықты қаһарманы болып танылды. Алдымен бүгінгі сабақтың жаңа сөздерімен танысып, одан кейін Мұхаммад пен досының Хосейн Резазаде жайлы әңгімелерін тыңдаймыз:

 

қара (етістік)

бебин

ببين

нышан, рәміз, бейне

нäмад

نماد

спорт

вäрзеш

ورزش

мен танимын

мäн мишенасäм

من مي شناسم

олар таниды

анһа мишенасäд

آنها مي شناسند

ауыр атлетші

вäзнебäрдар

وزنه بردار

зілтемір көтеру

вäзнебäрдари

وزنه برداري

бірнеше

чäндин

چندين

жыл

сал

سال

ретінде

бе онване

به عنوان

мықты

қäвви

قوي

ең мықты

қäввитäрин

قويترين

адам

мäрд

مرد

ол танылды

у шенахте шод

او شناخته شد

Олимпиада ойындары

олампик

المپيك

ол қатысты

у шеркäт кäрд

او شرکت كرد

олар айтты

анһа гофтеäнд

آنها گفته اند

сақтау

хефз

حفظ

денсаулық

сäламäти

سلامتي

жарыс

мосабäғе

مسابقه

жарыстар

мосабäғат

مسابقات

ауыр

сäнгин

سنگين

ол қатысады

у шеркäт конäд

او شركت كند

ол қатыспайды

у шеркäт нäконäд

او شركت نكند

өкінішті

хейф шод

حيف شد

егер

äгäр

اگر

ол баратын

у мирäфт

او مي رفت

міндетті түрде

хäтмäн

حتما"

медаль

медаль

مدال

алтын

тäла

طلا

ол алушы еді

у мигерефт

او مي گرفت

палуан

пäһлäван

پهلوان

нақты, шынайы

вағейи

واقعي

расында

вағеäн

واقعا"

ерекшелік

вижеги

ويژگي

ерекшеліктер

вижегиһа

ويژگيها

ахлақи

äхлақи

اخلاقي

батылдық

шоджаäт

شجاعت

ол тапты

у дäриафт кäрде äст

او دريافت كرده است

сен рас айтасың

ту раст мигуий

تو راست مي گويي

ешкім

һич кäс

هيچ کس

қаһарман

қäһреман

قهرمان

үлкен

бозорг

بزرگ

осылай

һäминтур äст

همينطور است

ол айтады

у мигуйäд

او مي گويد

дене күші

ғодрäте бäдäни

قدرت بدني

жәуанмәрттік болмыс

мäнеше пäһлäвани

منش پهلواني

ол мағынаға ие болады

ан мäни мийабäд

آن معني مي يابد

мен естідім

мäн шенидеäм

من شنيده ام

көмек

комäк

كمك

халық

мäрдом

مردم

бір бөлігі

бäхши äз

بخشي از

өмір

зендеги

زندگي

ғашық

ашеқ

عاشق

қызмет

хедмäт

خدمت

кішіпейіл

форутäн

فروتن

 

Енді Мұхаммад пен досы Раминге қайтып оралайық. Рамин теледидар алдында отыр. Бір тілші Хосейн Резазадемен сұхбаттасып отыр. Рамин Мұхаммадпен Хосейн Резазаде жайлы әңгімелеседі. Назар аударыңыздар:

 

Рамин: Мұхаммад қара! Бұл Хосейн Резазаде. Ол ирандық спорттың символы.

Рамин: Бебин Мухаммад. Ин Хосейн Резазаде äст. У нäмаде вäрзеше Иран äст.

رامين - ببین محمد . این حسين رضا زاده است . او نماد ورزش ایران است .

Мұхаммад: Мен оны танимын. Ол ауыр атлетші.

Мухаммад: Мäн у ра мишенасäм. У вäзнебäрдар äст.

محمد - من او را مي شناسم . او وزنه بردار است .

Рамин: Ия. Барлығы оны таниды. Ол бірнеше жылға әлемнің ең мықты адамы ретінде танылған.

Рамин: Бäле. Һäме у ра мишенасäнд. У бäрайе чäндин сал бе онване ғäввитäрин мäрде джäһан шенахте шод.

رامين - بله . همه او را مي شناسند . او براي چندين سال به عنوان قويترين مرد جهان شناخته شد .

Мұхаммад: Резазаде Бейжің олимпиадасына да қатысты ма?

Мухаммад: Резазаде дäр олампике Пекäн һäм шеркäт кäрд?

محمد - رضا زاده در المپيک پکن هم شرکت کرد ؟

Рамин: Жоқ. Дәрігерлер оған денсаулығын сақтау үшін ауыр жарыстарға қатыспасын деді.

Рамин: Нä. Пезешкан гофтеäнд ке у бäрайе хефзе сäламäтиäш, дäр мосабäғате сäнгин шеркäт нäконäд.

رامين - نه . پزشکان گفته اند که او براي حفظ سلامتي اش ، در مسابقات سنگين شركت نكند .

Мұхаммад: Өкінішті. Егер ол Бейжіңге барған болса, міндетті түрде алтын медаль алар еді.

Мухаммад: Хейф шод. Äгäр у бе Пекäн мирäфт, хäтмäн медале тäла мигерефт.

محمد - حيف شد . اگر او به پکن مي رفت ، حتما" مدال طلا مي گرفت .

Рамин: Ия. Бірақ ол нағыз палуан-жәуанмәрт. Өзінің ахлақи ерекшеліктері үшін батылдық медалін де алған.

Рамин: Бäле. Äмма у йек пäһлäване вағейи äст. Бе пас вижегиһайе äхлағиш медале шоджаäт низ дäриафт кäрде äст.

رامين - بله . اما او یک پهلوان واقعی است . به پاس ویژگیهای اخلاقیش مدال شجاعت نیز دریافت کرده است .

Мұхаммад: Шынымен, рас айтасың! Онда бұл ұлы қаһарманды ешкім ұмытпайды.

Мухаммад: Вағеäн, раст мигуйи! Пäс һич кäс ин қäһремане бозорг ра фäрамуш нäхаһäд кäрд.

محمد - واقعا" ، راست مي گويي ! پس هيچ کس اين قهرمان بزرگ را فراموش نخواهد کرد .

Рамин: Солай. Резазаде былай дейді: «Зілтемір көтеру дене күші мен  жәуанмәрттік болмыс арқылы ғана бір мағынаға ие болады».

Рамин: Һäминтур äст. Резазаде мигуйäд: Вäзнебäрдари ба ғодрäте бäдäни вä мäнеше пäһлäвани мäани мийабäд.

رامين - همينطور است . رضا زاده می گوید : وزنه برداری با قدرت بدنی و منش پهلوانی معنی می یابد .

Мұхаммад: Халыққа көмектесу оның өмірінің бір бөлігі деп естідім.

Мухаммад: Шенидеäм ке комäк бе мäрдом, бäхши äз зендегие уст.

محمد - شنیده ام که کمک به مردم ، بخشی از زندگی اوست .

Рамин: Ия. Ол адамдарға қызмет етуді жақсы көреді.

Рамин: Бäле. У ашеғе мäрдом вä хедмäт бе анһаст.

رامين - بله . او عاشق مردم و خدمت به آنهاست .

Мұхаммад: Онда Резазаденің тек қаһарман ғана болмағаны ғой.

Мухаммад: Пäс Резазаде фäғäт йек қäһреман нист.

محمد - پس رضا زاده فقط يک قهرمان نيست .

Рамин: Ия. Ол кішіпейіл палуан.

Раимн: Бäле. У пäһлäване форутäн äст.

رامين - بله . او پهلواني فروتن است .

 

Рамин Мұхаммадқа ирандықтардың қиын әрі маңызды істерде бір Құдайға иман келтірумен қоса, оның елшісі мен пайғамбар әулетінен шыққан имамдардан өз істерінде табысқа жетуге көмектесуді сұрайтынын айтады. Хосейн Резазаде иманды ирандық азамат болғандықтан, өзінің табыстарын Құдайдың талабы және діни ғұламалардың көмегі деп санайды. Ол қажымас қайратқа ие адам. 2003 жылы зілтемір көтеру бойынша әлемдік жарыстардан кейін оған басқа елдерге қызмет ету туралы ұсыныстар жасалды. Бірақ, Резазаде олардың өтініштерін қабылдамай, өзінің ирандық болғанына мақтанатынын айтқан болатын. Иранның осы атақты қаһарманы мен палуаны 2002, 2003, 2005, 2006 ж.ж. әлемдік жарыстарда алтын медальдар иеленді. Ол сонымен қатар, бесінші азиялық ойындарда Иранға  алтын медаль сыйлады. Иран халқы өздерінің әлемдік даңққа ие палуандарын жақсы көреді. Келесі бөлімде сіздерді келесі бір спортшымен таныстырамыз.

Ескерту! Жаттығуларда келтірілген “ä” дыбысы қазақ тіліндегі қысқа “а” дыбысына сәйкес келеді.

 

 

Пікір жазу


Қауіпсіздік коды
Жаңа қауіпсіздік коды