Бұл веб-сайттың жұмысы тоқтатылды. Біз Parstoday-ге ауыстық. Parstoday Kazakh
Жексенбі, 18 Қазан 2015 11:30

Хади Саи (№118-сабақ)

Хади Саи (№118-сабақ)

Өткен бірнеше бағдарламада Иран мәдениетінде қаһармандықтың оң қасиет екендігін, ал палуан болып, жәуанмәрттік болмысқа ие болудың одан да жоғары артықшылық екенін білдік. Ирандықтардың өз араларында жақсы ахлақ пен жағымды сипаттарға ие  әрі адамсүйгіш және зұлымдарға қарсы күресетін спортшылары бар. Осындай қаһармандар әрқашан ирандықтардың естерінде қалады. Бүгінгі бөлімде сіздерді қаһарман спортшылардың тағы бірімен таныстырамыз. Мүмкін сіздердің араларыңызда Иран таэквандосының қаһарманы Хади Саиді танитын адамдар бар болар. Ол үш Олимпиада ойындарына қатысып, медаль алған. Қазір теледидарда спорттық бағдарлама көрсетіліп жатыр. Бұл бағдарламада Хади Саидің соңғы жарысы қайталап  көрсетілуде. Мұхаммад пен Рамин ол туралы әңгімелеседі. Алдымен жаңа сөздерге назар аударайық:

 

теледидар

телевизиун

تلويزيون

қара (етістік)

негаһ кон

نگاه کن

жарыс

мосабäғе

مسابقه

жарыстар

мосабäғеһа

مسابقه ها

ол көрсетеді

ан нешан мидеһäд

آن نشان مي دهد

қаһарман

қäһреман

قهرمان

таэквандо

тэкванду

تکواندو

таэквандо бөлімі

рештейе тэкванду

رشته تكواندو

Олимпиада

олампик

المپيک

Бейжің

Пекäн

پکن

Афины

Атэн

آتن

Сидней

Сидни

سيدني

медаль

медаль

مدال

алтын

тäла

طلا

қола

бронз

برنز

ол медаль алды

у медал герефте äст

او مدال گرفته است

ол алды

у герефт

او گرفت

бұрын

ғäбл

قبل

ол қатысқан

у шеркäт кäрде äст

او شرکت کرده است

ол қатысты

у шеркäт дашт

او شركت داشت

жыл

сал

سال

екі мың төрт

ду һезар-о чäһар

2004

ол қаһарман болды

у қäһреман шод

او قهرمان شد

әлем

джäһан

جهان

үлкен

бозорг

بزرگ

үш

се

سه

белгі

нешан

نشان

палуандық белгісі

нешане пäһлавани

نشان پهلواني

лайықтылық

шайäстеги

شايستگي

жер сілкінісі

зэлзэле

زلزله

Бам қаласы

шäһре Бäм

شهر بم

ол көрсетті

у нешан дад

او نشان داد

ол сатты

у форухт

او فروخت

халық

мäрдом

مردم

зардап шеккен

асиб диде

آسيب ديده

ол көмектесті

у комäк кäрд

او كمك كرد

Неткен қызық!

че джалеб

چه جالب

жас

джäван

جوان

адамгершілігі бар

хуш äхлақ

خوش اخلاق

мейірбан

меһрäбан

مهربان

 

Енді Мұхаммад пен Раминге қайтып оралып, олардың әңгімелерін тыңдалық:

 

Рамин: Мұхаммад теледидарға қара. Хади Саидің жарысын көрсетіп жатыр.

Рамин: Мухаммад телевизиун ра негаһ кон. Мосабäғейе Һади Саи ра нешан мидеһäд.

رامين - محمد تلويزيون را نگاه کن . مسابقه هادي ساعي را نشان می دهد .

Мұхаммад: Хади Саи?

Мухаммад: Һади Саи?

محمد - هادي ساعي ؟

Рамин: Ия. Ол таэквандо бөлімінде қаһарман болып табылады.Бейжің Олимпиадасында алтын медаль алған.

Рамин: Бäле. У дäр рештейе тэкванду қäһреман äст. Дäр олампике Пекäн һäм медале тäла герефте äст.

رامين - بله . او در رشته تکواندو قهرمان است . در المپيک پکن هم مدال طلا گرفته است .

Мұхаммад: Ол алдыңғы олимпиадаларға да қатысты ма?

Мухаммад: У дäр олампикһайе ғäбл һäм шеркäт кäрде äст?

محمد - او در المپيک هاي قبل هم شرکت کرده است ؟

Рамин:Ия. Ол 2004 жылы Афины олимпиадасында қаһарман болды. Ол Иран, Азия және әлем қаһарманы.

Рамин: Бäле. У дäр олампике Атэн дäр сале до һезар-о чäһар ғäһреман шод. У ғäһремане Иран, Асиа вä джäһан äст.

رامين - بله . او در المپيک آتن در سال 2004 قهرمان شد . او قهرمان ايران ، آسيا و جهان است .

Мұхаммад: Онда ол атақты қаһарман екен ғой.

Мухаммад: Пäс у қäһремане бозорги äст.

محمد - پس او قهرمان بزرگي است .

Рамин: Ия. Ол үш олимпиада ойындарына қатысты.

Рамин: Бäле. У дäр се олампик шеркäт кäрде äст.

رامين - بله . او در سه المپيک شرکت کرده است .

Мұхаммад: Хади Саи Сидней олимпиадасына да қатысты ма?

Мухаммад: Һади Саи дäр олампике Сидни һäм шеркäт дашт?

محمد - هادی ساعی در المپيک سيدني هم شرکت داشت ؟

Рамин: Ия. Саи ол жарыста қола медаль алды.

Рамин: Бäле. Саи дäр ан мосабäғе медале бронз герефт.

رامين - بله . ساعی در آن مسابقه ، مدال برنز گرفت .

Мұхаммад: Ол да жәуанмәрттік қасиетін көрсетті ме?

Мухаммад: Айа у һäм нешане пäһлäвани дарäд?

محمد - آيا او هم نشان پهلوانی دارد ؟

Рамин: Ол өзінің жәуанмәрттік қасиетін Бам қаласындағы жер сілкінісі кезінде көрсетті. Саи өзінің медальдарын сатып, зардап шеккен адамдарға көмектесті.

Рамин: У шайäстегиäш ра дäр зелзелейе шäһре Бäм нешан дад.  Саи медалһайäш ра форухт вä бе мäрдоме асиб диде комäк кäрд.

رامين - او شایستگی اش را در زلزله شهر بم نشان داد . ساعی مدالهایش را فروخت و به مردم آسیب دیده کمک کرد .

Мұхаммад: Неткен қызық!

Мухаммад: Че джалеб!

محمد - چه جالب !

Рамин: Хади Саи жас, адамгершілігі мол әрі мейірбан спортшы.

Рамин: Һади Саи вäрзешкаре джäван вä хуш äхлақ вä меһрäбан äст.

رامين - هادی ساعی ورزشكار جوان و خوش اخلاق و مهربان است .

 

Рамин сөзінің жалғасында осы палуанның 1382 жылы Бам қаласында жер сілкінісінен көптеген адам қаза тауып, біраз адамның жараланғанын көрген кезде маңызды шешім қабылғанын айтады. Ол әртүрлі әлемдік сайыстарда жеңіп алған медальдарын сатып, ақшасына жапа шеккен халыққа көмек көрсеткен.  Ол әрдайым әлсіз адамдарға көмектеседі. Хади Саи Теһранның оңтүстік аудандарының біріндегі қарапайым отбасында дүниеге келіп, қаһармандыққа жету жолында көп тер төккен. Иран халқы осы спортшыны әрдайым мақтан тұтып, мадақтап жүреді.

Мұхаммад пен Рамин Саи қатысқан сайыстардың бірін теледидардан тамашалайды. Ол Бейжің олимпиадасында да табысқа жетіп, алтын медаль алып, Иран халқының мақтанышына айналды.

Ескерту! Жаттығуларда келтірілген “ä” дыбысы қазақ тіліндегі қысқа “а” дыбысына сәйкес келеді.

 

Пікір жазу


Қауіпсіздік коды
Жаңа қауіпсіздік коды