Осы бетті принтерден шығару
Сәрсенбі, 17 Ақпан 2016 09:06

Нажван саябағы (№123-сабақ)

Нажван саябағы (№123-сабақ)

Бүгінгі сабақта Исфаһанға сапарымыз бен сол қаламен таныстығымызды жалғастырамыз. Естеріңізде болса, Мұхаммад пен досы Саид Исфаһанға барған болатын. Бүгін – бейсенбі. Бүгін олар Нажван саябағын тамашалайды. Үлкен әрі көркем Нажван саябағы Исфаһан қаласының батысында орналасқан. Бұл саябақ Исфаһанның табиғи тартымдылықтарының бірі саналып, оның табиғи көріністері  саябаққа ерекше маңыздылық сыйлайды. Саябақтың жер көлемі – 1200 гектар. Үлкен Нажван саябағы түрлі бөліктен, соның ішінде, спорт алаңдарынан, хауыз, ойын-сауық кешені, құстар бағы, балаларға арналған ойын алаңы, күйме арба аялдамалары, атқа міну, қайық  және велисопед тұрақтарынан тұрады.

Зайандеруд өзені осы саябақ пен басқа бақтар мен шатқалдардан, кең егін алқаптарынан өтіп, аталмыш саябаққа ерекше көрініс сыйлап, бұл жерді қаланың басқа бақтарынан ерекшелендіреді.

Алдымен жаңа сөздерге назар аударайық:

мекен, жер

мäкан

مکان

әдемі

зиба

زیبا

саябақ

парк

پارك

батыс

ғäрб

غرب

үлкен

бозорг

بزرگ

ат

äсб

اسب

күйме, арба

дорошке

درشکه

ол көрінеді

ан диде мишäвäд

آن ديده مي شود

бір нәрсеге ие болу

дараии ... äст

دارای ... است

спорт алаңы

замин-е вäрзеш

زمین ورزش

хауыз

естäхр

استخر

ойын-сауық кешені

ордугаһ-е тäфрихи

اردوگاه تفریحی

ойын алаңы

зäмин-е бази

زمین بازی

балалар

кудäкан

كودكان

атқа міну

äсб сäвари

اسب سواری

қайықпен жүзу

қайеқрани

قایقرانی

велосипедке міну

дучäрхе сäвари

دوچرخه سواری

сіз ләззат аласыз

шомо лаззäт мибäрид

شما لذت می برید

сіз ләззат ала аласыз

шомо митäванид лаззäт бебäрид

شما می توانید لذت ببرید

ойын-сауық орталығы

тäфрихгаһ

تفریحگاه

керемет

аали

عالی

құстар бағы

бағ-е пäрäндеган

باغ پرندگان

біз барамыз

ма мирäвим

ما مي رويم

сіз көресіз

шомо мибинид

شما می بینید

сіз көре аласыз

шомо митäванид бебинид

شما می توانید ببینید

бес мың

пäндж һезар

پنج هزار

құс

пäрäнде

پرنده

құстар

пäрäндеһа

پرنده ها

құстар

пäрäндеган

پرندگان

арғы  жақ

ан тäрäф

آن طرف

жергілікті

буми

بومی

солай

һäминтур

همین طور

ирандық емес, шетелдік

ғейр-е ирани

غیرایرانی

олар ұсталады

анһа негäһдари мишäвäнд

آنها نگهداری می شوند

еркін, азат

азад

آزاد

бүркіт

оғаб

عقاب

қаршыға

шаһин

شاهین

үкі

джоғд

جغد

тор

қäфäс

قفس

олар аулайды

анһа шекар миконäнд

آنها شکار می کنند

отбасы

ханеваде

خانواده

көптеген

зиади

زیادی

көңіл көтеру

тäфрих

تفریح

олар келеді

анһа миайäнд

آنها می آیند

екі сағат

до саäт

دو ساعت

кейін

бäд

بعد

шулы

шолуғ

شلوغ

саяхатшылар

джäһангäрдан

جهانگردان

шетелдік

хареджи

خارجي

олар жақсы көреді

анһа дуст дарäнд

آنها دوست دارند

өзен

рудхане

رودخانه

ортасы

вäсäт

وسط

ол өтеді

ан мигозорäд

آن می گذرد

ол екі еселендіреді

ан ду чäндан миконäд

آن دو چندان می کند

әдемілік, көркемдік

зибаии

زیبایی


Енді Нажван саябағына барайық. Мұхаммад пен оның серіктері саябаққа жетеді. Жолнұсқаушы оларға  саябақ жайлы баяндайды. Назар аударыңыздар:

راهنما - اسم این مکان زیبا ، پارک ناژوان است . اینجا در غرب اصفهان است .

Раһнäма: Есм-е ин мäкан-е зиба, парк-е нажван äст. Инджа дäр ғäрб-е Есфäһан äст.

Жолнұсқаушы: Мына әдемі жердің атауы –Нажван саябағы. Бұл – Исфаһанның батысы.

محمد - پارک بسیار بزرگي است . اسب و درشکه هم در آن ديده مي شود .

Мухаммад: Парк-е бесиар бозорги äст. Äсб вä дорошке һäм дäр ан диде мишäвäд.

Мұхаммад: Үлкен саябақ екен. Ол жерден ат пен күймені де көруге болады.

راهنما - بله . این پارک دارای زمین ورزش ، استخر ، اردوگاه تفریحی و زمین بازی کودکان است . می توانید از اسب سواری ، قایقرانی و دوچرخه سواری هم لذت ببرید .

Раһнäма: Бäле. Ин Парк дараии зäмин-е вäрзеш, естäхр, ордугаһ-е тäфрихи вä зäмин-е бази-е кудäкан äст. Митäванид äз äсб сäвари, қайеқрани вä дучäрхе сäвари һäм лаззäт бебäрид.

Жолнұсқаушы: Ия. Бұл саябақта спорт алаңы, хауыз, ойын-сауық кешені және балаларға арналған ойын алаңы бар. Атқа міну, қайықпен жүзу, және велосипедке мінуден ләззат ала аласыздар.

محمد - چه خوب ! پس اینجا یک تفریحگاه عالی است .

Мухаммад: Че хуб! Пäс инджа йек тäфрихгаһ-е аали äст.

Мұхаммад: Қандай жақсы! Бұл жер бір керемет ойын-сауық орталығы екен ғой.

راهنما - ابتدا به باغ پرندگان می رویم . می توانید بیش از پنج هزار پرنده را در این پارک زیبا ببینید .

Раһнäма: Ебтеда бе бағ-е пäрäндеган мирäвим. Митäванид биш äз пäндж һезар пäрäнде ра дäр ин парк-е зиба бебинид.

Жолнұсқаушы: Алдымен құстар бағына барамыз. Бұл әдемі бақтан бес мыңнан астам құсты көре аласыздар.

محمد - باغ پرندگان هم در اینجا است ؟

Мухаммад: Бағ-е пäрäндеган һäм дäр инджа äст?

Мұхаммад: Құстар бағы да осында ма?

راهنما - بله . آن طرف پارک ، باغ پرندگان است . انواع پرنده های بومی و همین طور پرنده های غیرایرانی در این پارک نگهداری می شوند .

Раһнäма: Бäле. Ан тäрäф-е парк, бағ-е пäрäндеган äст. Äнва-е пäрäндеһай-е буми вä һäминтур пäрäндеһай-е ғейр-е ирани дäр ин парк негаһдари мишäвäнд.

Жолнұсқаушы: Ия. Саябақтың ана жағы құстар бағы. Бұл саябақта жергілікті және басқа жақтан әкелінген құстар көп.

محمد - این پرندگان آزاد هستند ؟

Мухаммад: Ин пäрäндеган азад һäстäнд?

Мұхаммад: Ол құстар еркін ұша алады ма?

راهنما - بله . اکثر این پرنده ها آزاد هستند . فقط عقابها ، شاهین ها و جغدها در قفس نگهداری می شوند . چون آنها پرندگان دیگر را شکار می کنند .

Раһнäма: Бäле. Äксäр-е ин пäрäндеһа азад һäстäнд. Фäғäт оғабһа, шаһинһа вä джоғда дäр ғäфäс негäһдари мишэвэнд. Чун анһа пäрäндеган-е дигäр ра шекар миконäнд.

Жолнұсқаушы: Ия. Бұл құстардың басым бөлігі еркін ұшады. Тек бүркіттер, қаршығалар мен үкілер торға қамалады. Себебі олар басқа құстарды аулайды. 

محمد - خانواده های زیادی برای تفریح به اینجا می آیند ؟

Мухаммад: Ханевадеһай-е зиади бäрайе тäфрих бе инджа миайäнд?

Мұхаммад: Бұл жерге көңіл көтеру үшін отбасылар көп  келеді ме?

راهنما - بله . تا دو ساعت بعد اینجا شلوغ می شود . هم ایرانی ها و هم جهانگردان خارجي این پارک را دوست دارند .

Раһнäма: Бäле. Та до саäте бäд инджа шолуғ мишäвäд. Һäм ираниһа вä һäм джäһангäрдан-е хареджи ин парк ра дуст дарäнд.

Жолнұсқаушы: Ия. Екі сағаттан кейін бұл жерде адамдар көбейеді. Ирандықтар да, шетелдік саяхатшылар да бұл саябақты жақсы көреді.

محمد - این رودخانه که از وسط پارک می گذرد ، زاینده رود است ؟

Мухаммад: Ин рудхане ке äз вäсäт-е парк мигозорäд, Зайäндеруд äст?

Мұхаммад: Саябақтың ортасынан өтетін өзен Зайандеруд па?

راهنما - بله . زاینده رود از پارک ناژوان می گذرد و زیبایی اینجا را دو چندان می کند .

Раһнäма: Бäле. Зайäндеруд äз парк-е Нажван мигозорäд вä зибаии-е инджа ра ду чäндан миконäд.

Жолнұсқаушы: Ия. Зайандеруд Нажван саябағының ортасынан өтіп, оның көркемділігін екі есе артырады.

 

Мұхаммад пен оның серіктері Нажван саябағында қыдырып жүр. Олар құстар бағына барып, әдемі әрі түрлі-түсті құстарды тамашалаудан ләззат алады. Көптеген адамдар әдемі көріністерді суретке және бейнеге түсіріп жатыр. Құстар бағының төбесі тормен жабылған. Түрлі су құстары да осы саябақтың хауызында жүзіп жүр. Саябақта кішкентай хауыздар салынып, жасыл тоғайлы кеңістіктер жасалып, түрлі құстар үшін табиғи орта қалыптастырылған.

Құстар бағының ең әдемі бөлігі – оның аралы. Бұл арал – құстар бағында орналасқан Зайандерудтың ең үлкен аралы. Ол бір ағаш көпір арқылы құстар бағына жалғасқан. Саябақта өте әдемі кептерге ұқсайтын биік мұнара бар. Құстар бағын аралағаннан кейін Мұхаммад пен достары Нажван саябағының басқа да бөліктерінде көңіл көтереді. Бір топ қайықпен жүзсе, келесі бір тобы атқа мініп серуендеді. Олар осы саябақтағы бір асханадан түскі ас ішеді. Исфаһанға сапар кезіндегі осы бір күннің естеліктері Мұхаммад пен серіктерінің есінде сақталып қалады. Сіздер үшін Нажван саябағынан әдемі әрі айқын көрініс ұсына алдық деп үміттенеміз. 

Пікір жазу


Қауіпсіздік коды
Жаңа қауіпсіздік коды