Бұл веб-сайттың жұмысы тоқтатылды. Біз Parstoday-ге ауыстық. Parstoday Kazakh
Сәрсенбі, 17 Ақпан 2016 09:09

Исфаһан қаласының мұражайлары (№124-сабақ)

Исфаһан қаласының мұражайлары (№124-сабақ)

Естеріңізде болса, Мұахаммад пен достары Исфаһан облысына жасаған сапарларында Исфаһан қаласының түрлі аймақтары мен тартымдылықтарын көріп қайтқан болатын. Бірнеше мың жылдық тарихқа ие Исфаһан қаласында түрлі арнайы мұражайлар да бар. Олардың арасынан Білім беру және тәрбиелеу мұражайын, Армян  мұражайын, Табиғат тарихы мұражайын, «Чеһел сотун» мұражайы мен сәндік-қолданбалы өнер мұражайын атап айтуға болады. Сонымен қатар, Исфаһан қаласынан өзге Исфаһан облысының басқа да қалаларында түрлі мұражайлар бар. Мысал ретінде Наин қаласындағы «Кавир» мұражайы мен Кашан қаласындағы Кашан ұлттық мұражайын келтіруге болады. Кашан қаласының ұлттық мұражайынан тарихқа дейінгі және түрлі тарихи кезеңдерге тиесілі ескерткіштерді көруге болады. Қазір Мұхаммад пен достары Исфаһан қаласының Армян мұражайын аралап жүр.

Алдымен бүгінгі сабағымыздың жаңа сөздеріне назар аударыңыздар. Одан кейін мұражайға барып, Мұхаммад пен достарына қосыламыз.

 

мен қуаныштымын

мäн хушһалäм

من خوشحالم

біз келдік

ма амäдим

ما آمدیم

мұражай

музе

موزه

мұражай, қойма

гäнджинэ

گنجینه

студент

данешджу

دانشجو

парсы әдебиеті

äдäбиат-е фарси

ادبیات فارسی

міндетті түрде

хäтмäн

حتما

көру

дидäн

دیدن

кітап

кетаб

کتاب

қолжазба

хäтти

خطی

Сіз ләззат аласыз

шомо лäззäт мибäрид

شما لذت مي بريد

қызықты

джалеб

جالب

сурет

таблу

تابلو

табиғат тарихы

тарих-е тäби’и

تاریخ طبیعی

біз барамыз

ма мирäвим

ما مي رويم

мен сенімдімін

мäн мотмäенäм

من مطمئنم

сіздің көңіліңізден шығады

шомо хушетан миайäд

شما خوشتان می آید

ол сақталады

ан негäһдари мишäвäд

آن نگهداری می شود

не заттар

че чизһаии

چه چیزهایی

түрлер

äнва’

انواع

жануар

хейван

حیوان

жануарлар

хейванат

حیوانات

таксидермияланған

таксидерми шоде

تاکسیدرمی شده

сіз көресіз

шомо мибинид

شما می بینید

сіз көре аласыз

шомо митäванид бебинид

شما می توانید ببینید

қандай қызық

че джалеб

چه جالب

ғажайып

äджиб

عجیب

өнер

һонäр

هنر

тарих

тарих

تاریخ

өнеркәсіп

сäн’äт

صنعت

жергілікті

буми

بومی

аймақ

мäнтäғе

منطقه

аймақтар

манатеғ

مناطق

әлем

джäһан

جهان

біз танысамыз

ма ашена мишäвим

ما آشنا می شویم

қайсы

кодам

کدام

біз көреміз

ма мибиним

ما می بینیم

біз көре аламыз

ма митäваним бебиним

ما می توانیم ببینیم

өнер туындылары

асар-е һонäри

آثار هنري

сәндік-қолданбалы өнер

һонäрһай-е тäзини

هنرهای تزيینی

заттар

ашиа

اشیاء

кезең, ғасыр, дәуір

доуре

دوره

исламдық

еслами

اسلامی

сіз көресіз

шомо мошаһеде миконид

شما مشاهده می کنید

сіз көре аласыз

шомо митäванид мошаһеде конид

شما می توانید مشاهده کنید

тарихқа дейінгі кезеңнің ескерткіштері

асар-е мағäбл-е тарих

آثار ما قبل تاريخ

біз бармаймыз

ма немирäвим

ما نمی رویم

Армян мұражайындағы Мұхаммад пен жолнұсқаушының әңгімесіне назар аударайық. Осы әдемі мұражайда қолжазбалар және басылымдар мен түрлі тарихи кезеңдерге тиесілі суреттер мен қыш тақташалар сақталған.

 

محمد - خوشحالم که به این موزه بسیار زیبا آمدیم .

Мухаммад: Хушһалäм ке бе ин моузей-е бесиар зиба амäдим

Мұхаммад: Мына өте әдемі мұражайға келгенімізге қуаныштымын.

راهنما - شما که دانشجوی ادبیات فارسی هستید ، حتما" از دیدن این کتابهای خطی لذت می برید .

Раһнäма: Шомо ке данешджуй-е äдäбиат-е фарси һäстид, хäтмäн äз дидäн-е ин кетабһай-е хäти лäззäт мибäрид.

Жолнұсқаушы: Парсы әдебиеті мамандығының студенті болғандықтан сіз қолжазбаларды көруден міндетті түрде ләззат аласыз.

محمد - بله . هم این کتابهای خطی بسیار جالبند و هم تابلوها بسیار زیبا هستند .

Мухаммад: Бäле. Һäм ин кетабһай-е хäти бесиар джалебäнд вä һäм таблуһа бесиар зиба һäстäнд.

Мұхаммад: Ия. Мына қолжазбалар да өте қызықты әрі суреттер де өте әдемі екен.

راهنما - بعد از این موزه ، به گنجینه تاریخ طبیعی می رویم . مطمئنم که از آنجا نیز خوشتان می آید .

Раһнäма: Бäд äз ин музе, бе гäнджиней-е тарих-е тäби’и мирäвим. Мотмäенäм ке äз анджа низ хушетан миайäд.

Жолнұсқаушы: Бұл мұражайдан кейін Табиғат тарихы мұражайына барамыз. Ол жердің де көңіліңізден шығатындығына сенімдімін.

محمد - در آنجا چه چیزهایی نگهداری می شود ؟

Мухаммад: Дäр анджа че чизһайи негäһдари мишäвäд?

Мұхаммад: Ол жерде қандай заттар сақталады?

راهنما - درآن موزه می توانید انواع حیوانات تاکسیدرمی شده را ببینید .

Раһнäма: Дäр ан музе митäванид äнва’е хейванат-е таксидерми шоде ра бебинид.

Жолнұсқаушы: Ол мұражайда таксидермияланған  жануарлардың түрлерін көре аласыз.

محمد - چه جالب . اصفهان شهر عجیبی است . شهر هنر ، تاریخ و صنعت . موزه تاریخ طبیعی هم دارد .

Мухаммад: Че джалеб. Есфäһан шäһр-е äджиби äст. Шäһр-е һонäр, тарих вä сäн’äт. Музей-е тарих-е таби’и һäм дарäд.

Мұхаммад: Қандай қызық! Исфаһан – ғажайып қала, өнер, тарих және өнеркәсіп қаласы. Бұл жерде Табиғат тарихы мұражайы да бар екен.

راهنما - بله . در این موزه ، با انواع حیوانات بومی ایران و حیوانات مناطق دیگر جهان آشنا می شویم .

Раһнäма: Бäле. Дäр ин музе, ба äнва’е хейванат-е буми-е иран вä хейванат-е мäнатеғ-е дигäр-е джäһан ашена мишäвим.

Жолнұсқаушы: Ия. Бұл мұражайда Иранда мекендейтін жергілікті жануарлар мен әлемнің басқа аймақтарында тіршілік ететін жануарлардың түрлерімен таныса аламыз.

محمد - در کدام موزه می توانیم آثار هنری شهر اصفهان را ببینیم ؟

Мухаммад: Дäр кодам музе митäваним асар-е һонäри шäһр-е Есфäһан ра бебиним?

Мұхаммад: Қай мұражайдан Исфаһан қаласының өнер туындыларын көре аламыз?

راهنما - در موزه هنرهای تزیینی ، اشیاء دوره اسلامی را می توانید مشاهده کنید .

Раһнäма: Дäр музей-е һонäрһай-е тäзини, ешиай-е доурей-е еслами ра митäванид мошаһеде конид.

Жолнұсқаушы: Сәндік-қолданбалы өнер мұражайынан Ислам дәуірінің жәдігерлерін  көре аласыздар.

محمد - آثار ماقبل تاريخ در كدام موزه است ؟

Мухаммад: Асар-е моғäбл-е тарих дäр кодам музе äст?

Мұхаммад: Тарихқа дейінгі кезеңнің ескерткіштері  қай мұражайда?

راهنما - شهر کاشان موزه ای دارد که آثار ماقبل تاریخ در آن نگهداری می شود . ولی ما به شهر کاشان نمی رویم .

Раһнäма: Шäһр-е Кашан музейи дарäд ке асар-е моғäбл-е тарих дäр ан негäһдари мишäвäд. Вäли ма бе шäһр-е Кашан немирäвим.

Жолнұсқаушы: Кашан қаласында тарихқа дейінгі дәуірдің ескерткіштері сақталған бір мұражай бар. Бірақ біз Кашан қаласына бармаймыз.

 

Мұхаммад пен серіктері біраз уақыт мұражайдағы қолжазбаларды тамашалады. Мұхаммадтың досы Саид Иранда екі мың жылдық қолжазбалардың сақталғанына қуанышты еді. Мұхаммад пен Саид өте көне өлең кітабынан бірнеше жол оқымақ болды.  Әдемі суреттермен көмкерілген бұл кітапта Фердоусидің өлеңдері жазылған екен. Бұл мұражайды аралауға екі сағат берілген болатын. Бірақ ешкімнің мұражайдан кеткісі келмегендей көрінді. Әдемі суреттер мен көне қыш тақташа түрлері әр тамашалаушының назарын өзіне тартады.

Осыдан кейін Мұхаммад пен достары Исфаһанның Табиғат мұражайына барады. Бұл мұражайдың ауласында әсіресе балалар үшін қызықты болатын тарихқа дейінгі кезеңге тиесілі жануарлардың мүсіндері бар. Бұл мұражайда үй және жабайы жануарлардың түрлері, түрлі құстар мен су жануарлары сақталған. Адамдар жануарларды байжайлап қарап, олар туралы түсіндірмелерді зер сала оқып жатты.

Иранға келген әрбір саяхатшының Иран мұражайларын көруден ләззат алатындығына сенімдіміз. Исфаһан мұражайлары туралы айтылмаған нәрсе әлі көп, бірақ бағдарламамыздың уақыты соңына жеткендіктен осы мөлшерді жеткілікті деп санадық.

 

Пікір жазу


Қауіпсіздік коды
Жаңа қауіпсіздік коды